BoNorr ABs rutiner med nya lagstiftningen Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde den nya lagstiftningen GDPR i kraft och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PUL).Personuppgiftsansvarig: Det är Brogården Invest AB, Voltvägen 36A, 831 48 Östersund
Org.nr 559091-5822 som ansvarar för hantering av personuppgifterna.

Kontaktuppgifter för information kring arbetet med GDPR: malin@brogarden.com , 063-51 40 40/ 070-630 06 08.

Vad är en personuppgift: En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är en ”behandling” av en personuppgift: Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

När samlar vi in & behandlar personuppgifter?
För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta.
BoNorr AB via Brogården Invest AB behandlar personuppgifter på följande grunder:

  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig.

  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet

  • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om försäljningsobjekt.

  • Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

  • Då du själv lämnar uppgifter till oss


Bostadsintresse: Vid intresseanmälan av bostäder behandlar vi personuppgifter för administrering av intresseanmälan till bostad via mäklare och/eller BoNorr. Detta görs med avseende att behandla personuppgifterna för framtida försäljningsmöjligheter. Ett samtycke av personuppgiftshantering görs i samband med intresseanmälan. Vi strävar efter att samtliga nya hyresgäster/intressenter ska fylla i samtycke på vår hemsida www.bonorr.se alternativt skicka in en samtyckesblankett till vår adress. Om en person inte önskar stå kvar i kö, ska personen i fråga kontakta oss och vi rensar bort uppgifterna från våra system.

Erbjudande av bostad: Sker via mäklare. Uppgifterna sparas endast under den tid som uppgifterna är aktuella. Om en bostadsintressent nekas sparas uppgifterna i tre månader efter beslutet innan uppgifterna förverkas.

Försäljningsprocessen: Under försäljningsprocessen skrivs ett reservationsavtal, förhandsavtal samt upplåtelseavtal som vi behandlar personuppgifter om. Detta för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter. Vi behandlar personuppgifterna under hela försäljningsprocessen samt under byggtiden för kontakt med berörda kunder. Vid störningar och uteblivna alternativt behandlar vi även personuppgifterna då det är nödvändigt rent rättsligt.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med: Enligt lag om myndighetsbeslut kan vi behöva lämna ut personuppgifter till berörd myndighet, tex skatteverket, kronofogden eller inkassobolag via BorNorr eller mäklare. Underbyggtiden eller vid anlitande av entreprenör för reparation i bostad i sådana fall personuppgift lämnas ut för kontakt och godkännande av kund att exempelvis tillträda lägenhet för att reparera fel.

Hur länge sparas personuppgifterna: Generellt har vi rätt att spara personuppgifterna under tiden som de är relevant vilket innebär under hyrestiden. Vissa uppgifter såsom betalningar och avier måste sparas i minst sju år enligt lagen. Vid ett avslutat hyresavtal raderar vi personuppgifterna förutom vissa uppgifter såsom hyresavtal som sparas i två år.

Bostadsrättsköparens rättigheter: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt till så kallad dataportabilitet, det vill säga att du kan få dina personuppgifter överförda till ett annat företag. Klagomål kan alltid göras till oss eller Datainspektion om vår hantering av personuppgifter.

Begäran om registerutdrag ska göras skriftligen. 

Ifylld och underskriven blankett skickas till: BoNorr AB, Voltvägen 36A, 831 48 Östersund eller via mail till malin@brogarden.com

På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen.

Ändringar i integritetsskyddspolicyn: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.