Kundservice

Som kund hos BoNorr kommer du efter ditt tillträde att ha tillgång till en kundservice där du kan få information och hjälp med dina funderingar kring din nya bostad. I samband med ditt tillträde får du en lägenhetspärm med all information gällande din bostad, bostadsrättsförening och allt annat du behöver veta. Här kommer även en del handlingar att bifogas på USB-minne så som viktiga handlingar, instruktioner, en del ritningar osv. I din nya bostad kommer det också att finnas en del handlingar och manualer som är tryckta i pappersform. Utöver detta erhåller blivande styrelsen för bostadsrättsföreningen relationshandlingar, drift- och underhållsmanualer tillhörande hela fastigheten i samband med överlämningsmöte.

Slutbesiktning av bostaden görs före tillträdet och inflyttningen. Den utförs av en opartisk besiktningsman.
När man pratar om besiktning i fråga om nyproduktion så menas entreprenadbesiktning på innehållet i ingående kontraktshandlingar. Besiktningsmannens uppgift är att kontrollera att entreprenören levererar det som framgår av entreprenadkontraktet mellan parterna.

Slutbesiktningen innehåller bland annat kontroll av funktioner, kontroll av ytskikt, personsäkerhet enligt BBR etc. En eventuell brist som upptäcks kontrolleras mot gällande norm och tolerans. Toleranser för olika byggnadsdelar finns i bland annat AMA, byggkeramikrådet, Säker Vatten mm. En efterbesiktning sker innan tillträde för att kontrollera att eventuella fel är avhjälpta på ett fackmannamässigt och godtagbart sätt. När du tillträder din bostad är den besiktigad och eventuella fel avhjälpta. Det kan i vissa fall kvarstå fel pga ytte omständigheter vilket i så fall redovisas i det protokoll som tillhandahålls. Utvändig besiktning av bostad och mark dröjer normalt till efter ert tillträde.

Du kommer också alltid att kunna kontakta kundservice på kundservice@bonorr.se eller telefon 063-51 40 40 vardagar 08.00-15.00 vid FRÅGOR. Längre ned på denna sida gör du även en eventuell felanmälan och här nedan följer information hur du gör denna och information vad som gäller. Läs igenom nedanstående text noga innan du gör din felanmälan!

Felanmälan

Innan du gör din felanmälan till Kundservice
Som bostadsrättsinnehavare har du ett visst drift- och skötselansvar för din bostad. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. Skötsel- och underhållsansvar hittar du i den lägenhetspärm/USB-minne som tilldelades i samband med tillträde.

Felanmälan via Kundservice som utförs inom sex månader kommer att samlas ihop och ses över och eventuellt avhjälpas vid ett och samma tillfälle om det anses att avhjälpning av felet är tillämpbart. Detta gäller de fel som medför risk för skada på byggnaden eller väsentliga olägenheter för dig som köpare. Denna typ av felanmälan görs med detta formulär.

Felanmälan som sker efter sex månader sker precis som vanligt, via detta formulär. Om felet inte medför risk för skada på byggnaden eller väsentliga olägenheter för dig som köpare kommer en oberoende besiktningsman att bedöma felen i samband med tvåårsbesiktningen.

Saker att tänka på!

* Skulle felet vara något annat än ett garantifel så förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för eventuella kostnader som uppstått.

* Vissa fel upplevs olika av kund och byggherre vilket vi med följande information vill förtydliga kring några förekommande händelser som är vanliga.
-Till exempel kan ett golv med tiden ändra färg, vilket är normalt för trämaterial. Det kan även upplevas olika mellan grannbostäder utifrån placering av kvistar etc.
-Så kallade torrsprickor kan uppträda första tiden i er bostad i hörn och fogar, vilket är normalt i hus med trästommar. Dessa torrsprickor brukar besiktas i samband med garantibesiktningen och de behöver inte felanmälas.
-Garantiansvaret förtydligas i lägenhetspärmen och omfattar inte uppkomster som beror på normalt åldrande, bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitning.

*Vid olyckshändelse, vänd er först och främst till styrelsen som får utreda om försäkringsbolaget ska kopplas in samt åtgärd.

*När överlämning till bostadsrättsföreningens boende styrelse skett, och de kommit igång med sitt arbete, ska fel som inte är akuta anmälas till styrelsen – med undantag för vitvaror eller andra projektspecifika produkter som har egen garantihantering. Nya styrelsen tillträder vid första föreningsstämman ungefär ett halvår efter ordinarie sista tillträde i projektet. Fel och anmärkningar som inte är brådskande tas upp vid kommande garantibesiktning 2 år efter tillträde. Garantitiden börjar gälla från slutbesiktningen, som sker strax innan ordinarie tillträde.

*Om bostaden är utrustad med Cylinda-vitvaror, kontakta Cylinda direkt på service@cylinda.se eller telefon 0771-252500

Vid akuta ärenden
Uppstår akuta fel i bostaden såsom vattenskador kontaktar ni föreningens fastighetsjour vilket framgår i respektive lägenhetspärm. Observera att det innebär extrakostnader för föreningen vid utryckningar från fastighetsjouren. Vi ber er ta särskild hänsyn under byggtiden till detta då det finns byggpersonal på plats som kan vara behjälpliga i första hand, innan fastighetsjour kontaktas.

När ni gör en felanmälan nedan godkänner ni även att vi får gå in i er bostad för att felsöka och/eller avhjälpa fel. Har ni önskemål kring detta så meddela i felanmälan!